LEONARDO DA VINCI – EDUCAŢIA şI FORMAREA PROFESIONALĂ

 

LEONARDO DA VINCI – EDUCAŢIA şI FORMAREA PROFESIONALĂ

 

INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

Context strategic

Cadrul strategic al programului Leonardo da Vinci este procesul de la Copenhaga, astfel cum a fost actualizat prin Comunicatul de la Bordeaux (2008), care va fi relansat la Bruges în decembrie 2010. Principalele obiective ale procesului sunt creșterea atractivității, calității și performanței sistemelor de educație  și formare profesională (EFP), sporirea transparenței, îmbunătățirea sistemelor de informare  și îndrumare, recunoașterea competențelor  și calificărilor  și consolidarea dimensiunii europene. Provocările din următorii ani au fost descrise în Comunicarea privind EFP, adoptată de Comisia Europeană în iunie 2010

Inițiativele specifice pentru promovarea continuării dezvoltării, testarea și punerea în aplicare a instrumentelor europene comune pentru educația și formarea profesională vor rămâne un obiectiv al activității programului. Acestea includ dezvoltarea și testarea Sistemului european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), punerea în aplicare a cadrului european al calificărilor (CEC) și promovarea, dezvoltarea și utilizarea cadrului european de referință pentru asigurarea calității în EFP. Aceste activități vor avea un rol decisiv în consolidarea învățării reciproce, a muncii în cooperare, încrederii, mobilității și împărtășirii experiențelor și cunoștințelor.

În conformitate cu Concluzia Consiliului privind mobilitatea tinerilor (noiembrie 2008), Cartea verde privind promovarea mobilității tinerilor în scop educațional din iunie 2009 și inițiativa Tineretul în mișcare, se va pune accent pe crearea de oportunități în ceea ce privește mobilitatea tinerilor, precum ucenicii, stagiarii sau studenții, în EFP.

Se va acorda o atenție deosebită facilitării participării  sectoarelor, organizațiilor partenerilor sociali și întreprinderilor, în special celor mici și mijlocii (IMM), în cadrul tuturor acțiunilor programului Leonardo da Vinci. Strategiile de cooperare regională pentru stimularea mobilității tinerilor studenți EFP contribuie la aceste obiective.

                                               

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un nou impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020 COM(2010)

Sectoarele în conformitate cu codurile și descriptorii Eurostat: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne):

 

Obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci, astfel cum sunt prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din decizia privind programul, sunt următoarele:

a) să sprijine participanții în cadrul activităților de formare inițială și continuă  să dobândească și să utilizeze cunoștințe, aptitudini  și calificări în vederea facilitării  dezvoltării personale, a capacității de angajare și a participării pe piața europeană a forței de muncă;

b) să sprijine îmbunătățirea calității  și a inovării în sistemele, instituțiile  și practicile de educație profesională și formare profesională;

c) să îmbunătățească atractivitatea educației profesionale și a formării profesionale, precum și a mobilității pentru angajatori și persoane și să faciliteze mobilitatea persoanelor în formare profesională.

Obiectivele operaționale ale programului Leonardo da Vinci, așa cum sunt prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din decizia privind programul, sunt următoarele:

a) îmbunătățirea calității și creșterea volumului mobilității pe întreg teritoriul european a persoanelor implicate în educație  și formare profesională inițială și în formarea profesională continuă, astfel încât numărul stagiilor în întreprinderi să crească până la cel puțin 80 000 pe an, până la sfârșitul programului de învățare de-a lungul vieții;

b) îmbunătățirea calității  și creșterea volumului cooperării dintre instituții sau organizații care oferă oportunități de învățare, întreprinderi, parteneri sociali  și alte organisme relevante din întreaga Europă;

c) facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educației  și formării profesionale, altele decât cele la nivel terțiar și transferul acestora, inclusiv de la o țarăparticipantă către celelalte țări;

d) îmbunătățirea transparenței  și recunoașterii calificărilor  și competențelor, inclusiv cele obținute prin învățare non-formală și informală;

e) încurajarea învățării limbilor străine moderne;

f) sprijinirea dezvoltării unor conținuturi, servicii, pedagogii  și practici de învățare de-a lungul vieții inovatoare, bazate pe TIC.

 

Mobilitate și parteneriate

În ceea ce privește Mobilitatea persoanelor în scopul formării profesionale  și mobilitatea profesioniștilor în domeniul educației și formării profesionale, se pune un accent deosebit pe calitatea gestionării mobilității, inclusiv pe pregătirea pedagogică, lingvistică și culturală și aranjamentele necesare pe perioada șederii în străinătate pe baza principiilor stabilite în Carta europeană a calității în mobilitate. Se încurajează dezvoltarea  și punerea în aplicare a elementelor ECVET (descrierea rezultatelor învățării, examinarea și recunoașterea rezultatelor)

           Trebuie precizat că, în cadrul acțiunilor de mobilitate și al proiectelor privind „transferul inovării” desfășurate sub egida Leonardo da Vinci, autoritățile naționale pot decide în legătură cu anumite priorități naționale suplimentare, precum arii tematice, țări de destinație etc. Aceste priorități trebuie să fie conforme cu acele priorități europene stabilite în prezentul document și convenite cu Comisia Europeană. Acestea vor fi făcute publice prin cereri specifice naționale sau pe site-urile de Internet ale agențiilor naționale.

Acțiunile pregătitoare în domeniul mobilității pentru ucenici au condus la concluzia că acest grup  țintă trebuie să beneficieze de o expunere specială în programul Leonardo da Vinci. Se subliniază rolul important al organismelor intermediare competente pentru a se obține calitatea și implicarea IMM-urilor 

Această acțiune cuprinde mobilitatea în scopul învățării/formării profesionale în cadrul următoarelor grupuri țintă:

(1) participanți la cursuri de formatori pentru formare profesională inițială

A. ucenici și persoane aflate în formare profesională inițială pe bază de învățare alternativă sau de formare la locul de muncă în întreprinderi

B. participanți la cursuri de formare profesională inițială în cadrul școlilor

(2) persoanele prezente pe piața forței de muncă în domeniul formării profesionale continue

(3) mobilitatea profesioniștilor din domeniul educației și formării profesionale. În timp ce parteneriatele Comenius vizează cooperarea dintre școli, proiectele de parteneriat din programul Leonardo da Vinci trebuie să se axeze pe cooperarea dintre educația  și formarea profesională și mediul profesional și să implice parteneri din ambele sfere.

 

Încurajarea cooperării între EFP și mediul profesional

În cadrul acestei priorități, proiectele ar trebui să susțină legături strânse cu mediul profesional, pentru ca educația și formarea profesională să răspundă mai precis necesităților pieței forței de muncă. Proiectele ar trebui să aibă drept obiectiv îmbunătățirea identificării sectoriale și a anticipării necesarului de aptitudini și competențe, precum și integrarea acestora în oferta de educație  și formare profesională. Această prioritate implică, de asemenea, integrarea învățării cu munca. Această prioritate trebuie să sprijine punerea în aplicare a mstrategiei „Noi competențe pentru noi locuri de muncă” având în vedere provocările, de exemplu schimbările de mediu  și cele demografice  și necesitățile în creștere la locul de muncă, cum ar fi așa-numitele „locuri de muncă ecologice” sau „locuri de muncă albe” (îngrijirea medicală și socială). Cererile trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii de activitate:

• promovarea implicării diferitelor părți interesate pentru ca EFP și sistemul de calificări sărăspundă mai bine necesităților pieței forței de muncă,  ținând seama de schimbările sistemice, de exemplu, orientarea către rezultatele învățării  și sistemele bazate pe competențe;

• testarea  și punerea în practică a unor metode  și sisteme comune de anticipare a competențelor necesare, care să abordeze atât aspectele  legate de determinarea competențelor necesare, cât și de punerea în aplicare corespunzătoare în EFP, la nivel sectorial, de exemplu și care implică întreprinderi/organizații sectoriale / parteneri sociali în EFP;

• stimularea integrării mediului profesional în educația  și formarea profesionalăinstituționalizată, prin promovarea mai multor activități profesionale în programele EFP, inclusiv modele inovatoare de experiențe profesionale, stagii de urmărire a activității propriu-zise (work shadowing), învățarea bazată pe muncă și stagiile de ucenicie.

Sprijinirea formării inițiale  și continue a cadrelor didactice, formatorilor  și tutorilor EFP, precum și a directorilor unităților de învățământ EFP. Această prioritate vizează necesitatea dezvoltării competențelor cadrelor didactice, formatorilor, tutorilor și a directorilor școlilor/instituțiilor EFP, precum și oferirea de orientări profesioniștilor cu scopul de a face față provocărilor viitoare. În cadrul acestei priorități, proiectele trebuie să promoveze transferul de inovare în următoarele teme:

• rolul profesioniștilor EFP ca răspuns la modificările sistemice, de exemplu trecerea la orientarea către rezultatele învățării și sistemele bazate pe competențe și atenția crescutăacordată validării învățării non-formale și informale anterioare;

• consolidarea legăturii dintre profesioniștii EFP  și mediul profesional (întreprinderi, sectoare ocupaționale etc.), dezvoltarea capacităților acestora de a oferi consiliere privind viața profesională și cariera

• dezvoltarea abilităților pedagogice ale cadrelor didactice  și implicarea acestora în elaborarea programelor școlare;

• dezvoltarea acumulării de competențe care vor permite profesioniștilor din domeniul educației  și formării profesionale să predea competențe transversale, precum cele menționate în  

            Recomandarea din 2006 privind competențele cheie pentru procesul de învățare de-a lungul vieții.

            Proiectele trebuie, de asemenea, să susțină testarea  și punerea în aplicare a ECVET, în conformitate cu Recomandarea Parlamentului European  și a Consiliului privind stabilirea ECVET  și să abordeze  toateelementele următoare:

• elaborarea  și aplicarea de metode  și orientări operaționale  și transferabile pentru descrierea calificărilor ca unități de rezultate ale învățării, împreună cu alocare de puncte ECVET, pe baza specificațiilor tehnice ECVET

• testarea unităților de rezultate ale învățării pe bază de calificări – sectoriale sau transsectoriale – cu proceduri conexe de evaluare, transfer  și acumulare de rezultate ale învățării obținute în contexte formale, informale și non-formale;

 

           Cooperarea dintre EFP și mediul profesional

Rețelele din cadrul acestei priorități ar trebui să implice părți interesate în EFP (de exemplu, școli, instituții, organizații, asociații reprezentative), precum  și părți interesate din mediul profesional (de exemplu, reprezentanți ai sectoarelor, ramuri, întreprinderi, parteneri sociali).

Obiectivul unor astfel de rețele este schimbul de informații și experiențe, precum și sprijinirea comunicării și punerea în aplicare a abordărilor, metodelor și instrumentelor comune legate de inițiativa “Noi competențe pentru noi locuri de muncă”

            Aceasta poate include, de exemplu, reflecții asupra metodelor  și instrumentelor sau asupra abordărilor pedagogice sau pregătirea unor consilii sectoriale de competențe. Se încurajează îndeosebi rețelele din sectoarele care sunt supuse unor modificări structurale sau evoluții rapide.

           Elaborarea strategiilor de mobilitate în cadrul EFP

           Rețelele vor sprijini cooperarea dintre autoritățile regionale/locale și/sau organismele competente și/sau mediul de afaceri privind îmbunătățirea mobilității în EFP. Acestea ar trebui să se axeze pe identificarea, promovarea și comunicarea ideilor, strategiilor sau structurilor din domeniul mobilității învățării, nu doar în interiorul rețelei, ci și către părțile interesate externe. Pentru a avea o vizibilitate  și un impact amplu, rețelele ar trebui să reunească o gamă importantă de părți interesate competente și de țări.