Prezentare FSE si POSDRU

Ce este Fondul Social European?

 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Pentru 50 de ani, FSE a investit in programe dedicate cresterii gradului de ocupare in statele membre UE.

Pentru perioada de programare 2007 - 2013, scopul interventiilor FSE este de a sustine statele membre sa anticipeze si sa administreze eficient schimbarile economice si sociale. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile si principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane in perioada urmatoare.

 

Care sunt domeniile de interventie ale Fondului Social European?

 

FSE finanteaza urmatoarele prioritati:

 • Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor;
 • Cresterea accesului si a participarii pe piata muncii;
 • Promovarea incluziunii sociale prin lupta impotriva discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoanele dezavantajate.

In acelasi timp, in regiunile mai putin dezvoltate care se inscriu sub obiectivul convergenta, FSE va sustine:

 • Investitiile in capital uman, in special prin imbunatatirea sistemelor de educatie si formare;
 • Actiuni avand drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice, la nivel national, regional sau local.

 

Care sunt temele orizontale ale FSE? 

 

 • Parteneriatul.

In vederea obtinerii unui impact sporit al rezultatelor sale, FSE sustine aplicarea principiului parteneriatului intre toti actorii socio-economici relevanti implicati, incepand cu perioada de programare si continuand cu implementarea si evaluarea modului de folosire a sprijinului financiar al Uniunii Europene.

 • Actiuni inovative si initiative transnationale.

Incepand cu principiile promovate in cadrul initiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE sustine includerea actiunilor inovative si a initiativelor transnationale printre actiunile care vor fi finantate prin programele operationale. Aceste operatiuni vor permite colaborarea intre autoritatile publice, partenerii sociali, reprezentantii societatii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane.

 • Sanse egale.

Promovarea egalitatii de sanse constituie o prioritate a actualei perioade de programare.

 

Care sunt programele operationale finantate din FSE in Romania?

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeana a alocat Romaniei pentru Fondul Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul FSC.

FSE in Romania va finanta doua programe operationale:

 

POSDRU stabileste si asuma directiile prioritare de actiune necesare pentru abordarea politicii Uniunii Europene in domeniile  pietei muncii, educatiei si incluziunii sociale; Programul este transpus intr-un set de axe prioritare si domenii majore de interventie.

POSDRU vizeaza implementarea asistentei financiare a  Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, in cadrul  Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare  2007 – 2013.

 

 Ce este POSDRU?

Statele Membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social European in cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu de programare se desfasoara pe perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza programe operationale care sunt implementate de actori socio-economici, precum institutii de invatamant, furnizori de formare profesionala, IMM-uri, camere de comert si industrie, parteneri sociali, ONG-uri, institutii publice, autoritati locale etc.

 Care sunt obiectivele POSDRU?

Obiectivul general al POSDRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a  muncii moderna, flexibila si inclusiva, pentru 1. 650.000 de persoane.

 

Obiective specifice ale POSDRU sunt:

 • promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv a invatamantului superior si cercetarii;
 • promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii;
 • facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii;
 • dezvoltarea unei piete a muncii  moderna, flexibila si inclusiva;
 • promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural;
 • imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare;
 • facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

 

Axa Prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

AP 1 urmareste sa sprijine dezvoltarea unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca accesul la educatie si formare prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna si de calitate, incluzand invatamantul superior si cercetarea.

Pentru perioada de programare 2007-2013, principalele obiective specifice identificate in cadrul POSDRU pentru restructurarea si imbunatatirea sistemului de invatamant preuniversitar sunt:

 • Asigurarea si managementul calitatii;
 • Descentralizarea si imbunatatirea managementului in invatamantul preuniversitar;
 • Corelarea cu nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere prin imbunatatirea procesului de planificare in educatie, prin furnizarea de competente si  educatie mai buna;
 • Imbunatatirea ofertelor din invatamantul profesional si tehnic si invatamantul postliceal (invatamant tertiar non-universitar);
 • Sprijin pentru dobandirea competentelor cheie si profesionale pentru toti, cu accent pe dezvoltarea abilitatilor personale;
 • Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, in special in invatamantul secundar superior, o atentie deosebita fiind acordata elevilor din mediul rural, celor provenind din comunitatea roma si altor grupuri vulnerabile, prin crearea de mecanisme, instrumente si servicii specifice;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si a cetateniei active prin educatie si formar profesionala initiala.

 

Axa Prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

AP 2 isi propune sa faciliteze tranzitia de la scoala la locul de munca prin cresterea relevantei educatiei si formarii profesionale pentru piata muncii si prin imbunatatirea nivelului de calificare a angajatilor, in perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti, in contextul societatii bazate pe cunoastere. Rezultatele slabe inregistrate in domeniul educatiei si formarii profesionale reprezinta un obstacol in calea dobandirii si pastrarii unui loc de munca, devenind astfel una dintre principalele cauze pentru somajul de lunga durata. Prin urmare, se are in vedere prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii si dobandirea competentelor necesare integrarii si mentinerii pe piata muncii.

 Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Cresterea gradului de ocupare pentru elevii si studentii din invatamantul secundar si tertiar si pentru ucenici, precum si cresterea adaptabilitatii tinerilor absolventi la cerintele primului lor loc de munca important;
 • Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala;
 • Promovarea si dezvoltarea parteneriatelor in randul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa;
 • Monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii (studii de urmarire a insertiei absolventilor).

 

Axa Prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Aceasta AP urmareste imbunatatirea adaptabilitatii, atat a intreprinderilor, in special a microintreprinderilor si IMM-urilor, cat si a angajatilor, la mediul economic in schimbare si la provocarile globalizarii. In cadrul acestei AP sunt abordate: nevoia de forta de munca mai bine calificata pentru a face fata introducerii pe scara larga a tehnologiilor noi si moderne; noi forme de organizare a muncii; flexibilitatea si mobilitatea ocuparii fortei de munca, inclusive aplicarea reglementarilor europene privind sanatatea si securitatea la locul de munca.

 Principalul obiectiv operational al acestui DMI este:

 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera un numar crescut de afaceri.

 

Axa Prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Modernizarea SPO implica orientarea catre un angajament activ fata de grupurile carora li se adreseaza (persoane in cautarea unui loc de munca, someri, persoane ocupate si angajatori), ducand la combaterea si diminuarea ineficientelor si dezechilibrelor de pe piata muncii. Prin implementarea acestei AP se urmareste cresterea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de catre ANOFM pentru a asigura: corelarea ofertei cu cererea de forta de munca; pentru a asigura o asistenta personalizata persoanelor in cautarea unui loc de munca si acelora care apartin grupurilor vulnerabile, in vederea cresterii nivelului de satisfactie al clientilor si o mai buna identificare a potentialului acestora; cresterea competentelor profesionale ale personalului implicat in furnizarea acestor servicii; imbunatatirea cooperarii SPO cu alte organizatii si organisme active pe piata muncii, cu autoritatile publice locale si cu furnizorii de educatie si de formare profesionala, precum si pentru a oferi servicii de consiliere profesionala de inalta calitate pentru dezvoltarea carierei.

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt urmatoarele:

 • Imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO;
 • Imbunatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al masurilor active de ocupare;
 • Imbunatatirea capacitatii SPO de anticipare a schimbarilor de pe piata muncii.

 

 Axa Prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Aceasta AP promoveaza masuri destinate cresterii ratei de ocupare, prin atragerea si sustinerea a cat mai multe persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale, facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata si sprijinirea ocuparii formale.

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii;
 • Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective;
 • Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive.

 

Axa Prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

AP 6 urmareste dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personala, atat in scopul consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Scopul final al acestei AP este facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in intreprinderile economiei sociale si/sau in economia formala;
 • Promovarea economiei sociale (cooperative, intreprinderi sociale, fundatii, asociati etc, organizatii de voluntariat si alte organizatii non-profit) ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local;
 • Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale;
 • Consolidarea capacitatii operatorilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii.

 

Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica

Pentru a se asigura managementul si utilizarea eficienta a programului, activitatile din aceasta AP vor include actiuni de facilitare si consolidare a capacitatii administrative, dezvoltare de retele, asigurarea functionarii Comitetului de Monitorizare, furnizarea consilierii si orientarii, monitorizarea progresului, promovare si publicitate, evaluare, pregatirea rapoartelor anuale, construirea parteneriatelor, cercetare, studii si diseminarea bunelor practici.

Principalul obiectiv operational al acestui DMI este:

 • Consolidarea capacitatii AM si OI in vederea implementarii si managementului

eficient si eficace al POSDRU.

 

 Institutiile responsabile de implementarea FSE in Romania:

 • Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU);
 • Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

 Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POSDRU sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si doua organisme intermediare care vor fi desemnate prin licitatie publica internationala.